Hulladékudvarok

Hulladékudvarok

Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megőrzése érdekében mindenki köteles a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését okozó tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

A szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a hulladék mennyiségének, illetve térfogatának csökkenését eredményezze, újrahasznosítását minél nagyobb arányban tegye lehetővé, a környezeti kockázatot a környezetkárosító hatású anyagok bekerülésének akadályozásával minimálisra csökkentse, illetve keletkezésének ellenőrzését és mennyiségének mérését biztosítsa.

Különböző hulladékfajták lehetőség szerint elkülönített (szelektív) gyűjtésével elő kell segíteni a gazdaságos hulladék-hasznosítás előfeltételét.

A szilárd hulladékok gyűjtése, tárolása, szállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása, kezelése során meg kell akadályozni azok talajba, felszíni, vagy felszín alatti vízbe, levegőbe jutását.

Erre az egyik lehetőség, Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő, elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely, azaz a hulladékgyűjtő udvar (továbbiakban hulladékudvar elnevezéssel).

A folyamatosan képződő hulladékok térítésmentes átvételével jelentős mértékben csökken annak valószínűsége, hogy a hulladék az épített vagy a természeti környezetbe kerüljön.

A hulladékudvarok üzembe állításával lehetővé válik a régi „ideiglenes” lerakók felszámolása és területük rekultivációja.

Szeged Megyei Jogú Város Közigazgatási területén, valamint azon kívül is, számos hulladékudvart működtet a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Hulladékudvaraink azonos feltételekkel üzemelnek, mind a szolgáltatás nyújtása, mind a szolgáltatás igénybevétele tekintetében.

Hulladékudvar szolgáltatásai

 • Magánszemélyek az elkülönített, frakciónkét szétválogatott (szelektív) hulladékot, lakossági eredetű, háztartási mennyiségű veszélyes hulladékot, valamint a szervezett közszolgáltatásba nem kerülő, egyéb szilárd hulladékot, tehát amit a rendszeres szállítás során nem tudunk elszállítani (pl. mezőgazdasági fóliát, fanyesedéket, építési törmeléket, lomokat, stb.), a hulladékátvevő helyeken (hulladékudvar) díjmentesen naponta 1 m3 mennyiségig beszállíthatják.
 • Egyebekben a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában foglaltak alkalmazandók, mely szabályzat minden hulladékudvarban megtalálható, és nyilvános.

A hulladékudvarokban az alábbi hulladékok kerülhetnek beszállításra:

 • Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
 • Biológiailag lebomló hulladékok
 • Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
 • Elemek és akkumulátorok (nikkel – kadmium elemek és higanyt tartalmazó elemek is)
 • Étolaj és zsír
 • Fémek
 • Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
 • Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, melyek különböznek az előzőtől
 • Klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések
 • Lom hulladék
 • Műanyagok
 • Növényvédő szerek
 • Olaj és zsír, amely különbözik az előzőtől
 • Ólomakkumulátorok
 • Papír és karton
 • Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok
 • Termékként tovább nem használható gumiabroncsok
 • Üveg
 • Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
 • Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
 • Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések
 • Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbeszt) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok (kiürült hajtógázos palackokat is)
 • Kevert építkezési és bontási hulladékok.
KIVÉVE:
 • Higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladék
 • PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladék
 • Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok, ide értve a kevert hulladékokat is
 • Vakolat, apró szemű építkezési és bontási hulladék (homok, föld stb.)

Hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékátvevő helyek (hulladékudvarok) szolgáltatásainak igénybevételére AZ A MAGÁNSZEMÉLY (helyi lakos) JOGOSULT, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének, jelenleg hatályos, 53/2004. (XI.30) Kgy. rendelete alapján, AKI, HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZIK, közszolgáltatási DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TETT (díjhátraléka nincs), ÉS AKI A SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT (hivatalos, fényképes igazolvánnyal) ÉS LAKCÍMÉT (a fényképes igazolvány adataival összhangban álló lakcímkártyával) HITELT ÉRDEMLŐEN KÉPES IGAZOLNI!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőt, hogy
:
 • A Hulladékudvar kezelője jogosult, és köteles a szolgáltatást igénybe venni kívánó magánszemély adatait elkérni, azt rögzíteni, ellenőrzés céljából
 • Amennyiben az ellenőrzés során fény derül arra, hogy a szolgáltatást igénybe venni kívánó díjhátralékkal rendelkezik, úgy az átvett hulladék után utólagos számla kerül kiállításra.
 • Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva, vagy a beszállító nem hajlandó szétválogatni, továbbá a hulladék nem lakossági eredetű, és mennyiségű (veszélyes hulladék esetén is), úgy a hulladékudvar kezelő jogosult és köteles megtagadni a hulladék átvételét.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a
NEM LAKOSSÁGI EREDETŰ HULLADÉK ÁTVÉTELE
HULLADÉKUDVARAINKBAN
SZIGORÚAN TILOS!

NEMZETI ÜNNEPNAPOKON A HULLADÉKUDVAROK ZÁRVA TARTANAK!


Az Önhöz legközelebb eső hulladékgyűjtő udvar elhelyezkedéséről és nyitva tartásáról ide kattintva kaphat információt (térképen kék színű piktogram).

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Cím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
Tel.: 62/777-222 Fax: 62/777-271 E-mail: szkht@szkht.hu

Ügyfélszolgálati iroda:

Cím: 6720 Szeged, Stefánia 6.

Nyitvatartás:
hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00
csütörtök: 7.00-19.00
péntek: 8.00-13.00
hétvégén és ünnepnapokon: zárva

Panaszkezelés:
E-mail: panaszbejelentes@szkht.hu

Fogyasztóvédelmi referens:

Dr. Tomasovszky Csilla 62/777-210


Konténer rendelés:

Tel: 62/777-205
Rendelés felvétel:
hétfőtől csütörtökig 7:00-15:30 között, pénteken 7:00-14:00 között
hétvégén és ünnepnapokon nincs rendelés felvétel

Az alábbi témákban E-mailben és telefonon is érdeklődhet:

Közterület fenntartás: 62/777-255
Közlekedés szervezés: 62/777-262
   
Általános kérdések, javaslatok: Email: szkht@szkht.hu
Központi fax számunk: 62/777-271
   
   


Rendezvényszervezők részére:
Letölthető tájékoztatónkért, illetve elektronikus megrendelőlapért kérjük ide kattintson.

 

 
   
Oldaltérkép    Adatkezelési tájékoztató    Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat    Felhasználási feltételek    Impresszum